Avis legal


AVÍS LEGAL

TITULARITAT DEL PORTAL

DOSTRIAL S.C.P. amb CIF B-60.706.777 és el Titular del portal web www.dostrial.com (en endavant, el Portal). El seu domicili es troba a Matadepera (Barcelona), Carrer. Josep Maria Alegre i Bosch, 2 (08230).
DOSTRIAL S.C.P. está clasificada dentro de la lista de actividades económicas CNAE 2009 como:
9319: Otras actividades deportivas
931: Actividades deportivas
93: Actividades deportivas, recreativas y de entretenimient
Número de identificación fiscal: J65269714
Pot posar-se en contacte amb el Titular del Portal a través del següent e-mail: manel@dostrial.com   

El nom de domini Dostrial a través del qual s’accedeix al present Portal es titularitat de DOSTRIAL S.C.P.. esta prohibida la seva utilització en connexió amb continguts, productes o serveis que no siguin titularitat de DOSTRIAL S.C.P. que pugui causar confusió entre els usuaris finals o el descrèdit de DOSTRIAL S.C.P. 

OBJECTE

El present Avís Legal té com objecte establir les Condicions Generals que regulen l’accés, navegació i ús de l’esmentat Portal per part de tots els Usuaris. Si l’ Usuari no està d’acord amb les mateixes, no tindrà dret a utilitzar el lloc web de DOSTRIAL S.C.P.

El fet d’accedir al present Portal suposa el coneixement i acceptació íntegra per part de l’usuari dels termes i condicions d’ús del Portal, en la versió publicada en el moment en que s’accedeixi al lloc web.  

En aquest sentit, DOSTRIAL S.C.P. es reserva el dret de modificar o actualitzar, en qualsevol moment, les presents Condicions Generals i, en general, dels elements que integren el disseny i la configuració del Portal. Per això, DOSTRIAL S.C.P. recomana als Usuaris que llegeixin detingudament les presents condicions cada vegada que accedeixin al Portal.    

El Titular es reserva la facultat de donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés als productes, serveis i/o Continguts del Portal, així como la configuració mateixa del Portal, prestacions, productes, serveis i Continguts, sense possibilitat per part de l’Usuari de reclamar ni exigir indemnització alguna; en particular, amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització, millora i/o adequació a canvis tècnics, operatius i/o legals. Després d’aquesta terminació, seguiran vigents les prohibicions, restriccions i limitacions contingudes en el present Avis Legal i/o en qualsevol condicions particulars que siguin d’aplicació. 


ACCÉS I ÚS DEL PORTAL

L’ Usuari declara que disposa de la capacitat legal necessària per vincular-se per aquest acord i per utilitzar aquest Portal de conformitat amb les Condicions Generals aquí enunciades, que entén i comprèn en la seva totalitat.

El simple accés al Portal, l’ús dels continguts oferts en el mateix, així com la complementació de formularis, l’enviament de sol·licituds d’informació i, en general, qualsevol acte de naturalesa similar als anteriors implicarà, per part dels que naveguin en el Portal, l’adquisició de la consideració d’Usuari i l’acceptació, sense reserves, de totes i cada una de les normes integrants del present Avís Legal.  
L’Usuari declara així mateix que tota la informació subministrada per ell en el curs de la utilització d’aquest Portal és verdadera, completa i precisa.

En tot cas, l’accés, navegació i ús del Portal es fa sota l’única i exclusiva responsabilitat de l’Usuari, de manera que aquest es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció addicional relativa a l’ús del Portal i els seus continguts. En aquest sentit, l’Usuari s’obliga a utilitzar els continguts del Portal de forma diligent, correcta i lícita, de conformitat amb la legislació vigent i, en particular, es compromet a abstenir-se de:  

1. Utilitzar-los amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral, a als bons costums generalment acceptats o al ordre públic i a les instruccions rebudes del Titular.
2. Utilitzar-los amb fins lesius dels legítims drets de tercers.
3. Emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Portal per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venta directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del Portal, entenent per aquests a títol merament enunciatiu i no exhaustiu els textos, les fotografies, els gràfics, les imatges, les icones, la tecnologia, l’estructura de navegació, el software, continguts audiovisuals o sonors, el disseny gràfic i els codis font, els índexs, les marques, logotips, expressions i informacions i, en general, qualsevol altra creació protegida per les normes nacionals i tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial(en endavant els continguts) són propietat intel·lectual de FOREST MARIN, S.L. o de tercers, dels quals DOSTRIAL S.C.P. ha obtingut la corresponent llicència.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els Continguts donant lloc a responsabilitats l’ús, explotació o utilització no autoritzada dels continguts. 

També està prohibit l’ús de les marques, nombres Comercials o signes distintius titularitat del Titular o de tercers, sense el previ consentiment per escrit del seu Titular.  

RESPONSABILITATS DEL TITULAR

El Titular declara que ha adoptat totes les mesures necessàries i raonables, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Portal i evitar l’existència i/o transmissió de virus i demes components nocius als Usuaris.
Així mateix el Titular posarà tots els mitjans raonables a la seva disposició per comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació i continguts subministrats al Portal.


EXCLUSIÓ DE GARANTIES

L’Usuari reconeix i accepta expressament que el Titular no atorga ninguna garantia de qualsevol tipus, ja sigui expressa o implícita, sobre la fiabilitat, utilitat o exactitud de la informació publicada i/o subministrada al Portal amb relació als productes i/o serveis de DOSTRIAL S.C.P.

En particular, el Titular no garanteix ni es fa responsable de:  

1. La falta de disponibilitat o accessibilitat del Portal o de continuïtat dels continguts del Portal;  
2. L’existència d’interrupcions, errors en l’accés al Portal o mal funcionament del Portal, així com problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet;
3. L’absència de virus i altres elements informàtics nocius al Portal o servidor que el subministra; Correspon a l’Usuari, en el seu cas, la disponibilitat de medis adequats per a la detecció o desinfecció de programes informàtics nocius.
4. La invulnerabilitat del Portal i de les mesures de seguretat que s’adoptin en el mateix;
5. La inexistència d’errors en els continguts;
6. L’adequació per a un propòsit o fi particular del Portal i de la informació publicada i/o subministrada amb relació als productes o serveis de DOSTRIAL S.C.P. 
7. Les decisions preses a partir de la informació subministrada en el Portal, ni dels danys i perjudicis per a l’Usuari o per a tercers en motiu d’actuacions que tinguin como únic fonament la informació obtinguda en el portal.
8. Dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.
9. Qualsevol altres danys que en el seu cas puguin causar-se pel funcionament defectuós del Portal.

NUL.LITAT

En el cas de que qualsevol disposició d’aquest Avís Legal fos considerada nul·la, en la seva totalitat o en part, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les altres disposicions de l’Avís Legal ni a les condicions particulars que, en el seu cas, hagin pogut ser establertes. 
En el cas de que el Titular no exerceixi qualsevol dret o acció reconeguda en aquest Avís Legal, això no constituirà una renuncia al mateix, excepte reconeixement i acord que haurà de ser per escrit de la seva part.

LEGISLACIÓ APLICABLE i TRIBUNALS COMPETENTS

El present Avís Legal es regirà per la normativa espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que es pogués derivar de l’accés al Portal, l’Usuari i el Titular amb renuncia expressa a qualsevol altre fur, acorden sotmetre’s expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat del domicili del Titular del Portal.  


Address

Carrer de la Fonolleda, 22 08226 Terrassa, Barcelona

Contacts

Email: manel@dostrial.com
Phone: +34 646 50 37 63                    

Política de Privacidad
Avís Legal
Política de Privacitat

 : Dostrial Moto Adventours

AI Website Maker